powiększanie:   pomniejszanie czcionkipowiększanie czcionkipowiększanie czcionki
kontrast:   kontrastkontrastkontrast

Statut Przedszkoka

 


 

Podstawa prawna:

 • Prawo Oświatowe Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 59  USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.
 •  USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z dnia 8 grudnia 2016 r.), 
   

§ 1

 1. Przedszkole nr 82 zwane dalej „ przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się przy ul. Zawady 26 w Poznaniu
 3. Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi:

Przedszkole nr 82

Ul. Zawady 26

61-002 Poznań

tel:   618775312
fax: 61-877312

p82@poznan.interklasa.pl

W przypadku dokumentowania zakupu i sprzedaży towarów oraz usług Przedszkole nr 82 używa następującej pieczęci:

            MIASTO POZNAŃ
      PRZEDSZKOLE NR 82
  61-002 Poznań ul. Zawady 26
Nip 209-00-01-440, Regon 301625566
 

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zdania wynikające z Prawa Oświatowego oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w  szczególności z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Celem przedszkola jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które  są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 5. stwarzanie warunków sprzyjających  wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 7. zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 8. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 9. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 10. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 11. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 12. zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, która polega na:

a. rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych dzieci
b. rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów wynikających w szczególności ze:
a) szczególnych uzdolnień
b) niepełnosprawności
c) choroby przewlekłej
d) niedostosowania społecznego
e) zagrożenia niedostosowaniem społecznym
f) specyficznych trudności w uczeniu się
g) zaburzeń komunikacji językowej
h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
i) niepowodzeń edukacyjnych
j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
k) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola w formie:

 1. Zajęć specjalistycznych dla wychowanków:
  a. korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
  b. porad i konsultacji.
 2. Dla rodziców, wychowanków i nauczycieli:
  a. porad i konsultacji
  b. warsztatów i szkoleń
 3. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają prowadzący zajęcia z dzieckiem, nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi we współpracy z:
  a) rodzicami uczniów
  b) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi
  c) placówkami doskonalenia nauczycieli
  d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami
  e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz  rodziny, dzieci i młodzieży
  f) Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów
  g) Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
  h) Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposób oddziaływań  do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  - zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola
  - zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa- zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym
  - stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
  - współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno- pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w marę potrzeb konsultację i pomoc
  - wszelkie wyjścia poza teren przedszkola odnotowywane są w zeszycie wyjść dzieci. Grupa dzieci licząca ponad 15 dzieci ma zapewnioną opiekę dwóch osób (nauczyciel oraz  pomoc nauczyciela lub rodzice).
 4. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa zasady  przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
 5. dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub jego prawni opiekunowie
 6. rodzice /prawni opiekunowie/ mogą upoważnić przez siebie osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola - na piśmie przedkładając je nauczycielom prowadzącym oddział
 7. osoba  upoważniona przez rodziców, czy opiekunów do odbierania dziecka z przedszkola musi mieć ukończone 18 lat.

§ 3

 1. Organami przedszkola są:
  a. Dyrektor przedszkola
  b. Rada Pedagogiczna
  c. Rada Rodziców
 2. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez Organ Prowadzący i Organ Nadzorujący.
 3. Postępowanie w sprawie o której mowa w ust. 2 , określają odrębne przepisy.
 4. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 5. Zadania dyrektora są następujące:
  a. sprawowanie nadzoru pedagogicznego
  b. koordynowanie opieki nad dziećmi
  c. organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( w miarę posiadanych na ten cel środków) oraz wyznaczanie spośród nauczycieli  osoby lub osób koordynujących prace zespołu do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu, informowanie na piśmie rodziców wychowanka o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy  psychologiczno- pedagogicznej oraz o wymiarze czasu ,w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane
  d. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie jakości pracy placówki
  e. przekazanie sprawozdania o jakości pracy placówki Radzie Pedagogicznej  i Radzie Rodziców
  f. opracowanie programu rozwoju pracy placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki
  g. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach
  h. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go organowi prowadzącemu
  i. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał
  k. wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów
  l. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
  ł. planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami
  m. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
  n. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi
  o. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
  p. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną
  q. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną
  r. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.
  s. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju
  t. koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiana informacji między nimi
  u. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników
  v. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  w. dyrektor jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego w przedszkolu
  x. dyrektor wystawia zaświadczenia o spełnianiu przez wychowanków rocznego przygotowania przedszkolnego i przekazuje je rodzicom dziecka
  y. dyrektor informuje dyrektora szkoły podstawowej obwodowej dla danego dziecka oraz rodziców dziecka o niezrealizowaniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku, gdy absencja dziecka w przedszkolu przekracza 50%
  z. dyrektor upoważniony jest do publikowania w drodze własnego obwieszczenia tekstu jednolitego statutu.
 6. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 7. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 8. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 9. Do kompetencji stanowiącej Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

Rada Pedagogiczna opiniuje:
- Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
- Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej ½  liczby jej członków.
- Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
- Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady
- Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola
 2. wybór programu wychowania przedszkolnego
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów  pedagogicznych
 4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy przedszkola
 6. projekt planu finansowego placówki
 7. wniosków o nagrodę, wyróżnienia i odznaczenia
 8. organizację pracy placówki
 9. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych

Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności o którym mowa w § 3 pkt. 8.
Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających  do przedszkola,
a. funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola
b. członkowie Rady wybierani są  w tajnym głosowaniu co roku podczas zebrań grupowych, przynajmniej po dwóch przedstawicieli rodziców z każdej grupy.
c. Rada Rodziców może występować do dyrektora przedszkola i innych  organów  przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór  pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a  w szczególności:
   a) przedstawienia  swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania  zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela
   b) opiniowania wybranego przez Radę Pedagogiczną programu wychowania  przedszkolnego
   c) planu finansowego
   d) programu rozwoju placówki.
Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.


§ 4

 1. Przedszkole jest jednostką  budżetową, którego działalność finansowana jest przez:
  a) Miasto Poznań
  b) Rodziców w formie opłat  za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 5

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Dopuszczalne jest tworzenie oddziałów mieszanych wiekowo za zgodą nauczyciela prowadzącego oddział.
 2. Rodzeństwo o zbliżonym wieku może przebywać w oddziale razem.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 4. W uzasadnionych przypadkach (np. mała powierzchnia użytkowa), za zgodą i po zatwierdzeniu przez organ prowadzący przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w pkt . 2.
 5. Liczba miejsc dla dzieci w Przedszkolu nr 82 wynikająca z arkusza organizacyjnego wynosi 100.
 6. W przedszkolu mogą powstać oddziały integracyjne,  jeśli będzie na nie społeczne zapotrzebowanie.
 7. Dopuszczalne jest tworzenie oddziałów mieszanych wiekowo, jeśli w czasie rekrutacji do placówki zajdzie taka potrzeba.

§ 6

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest  w oparciu o Podstawę Programową oraz dopuszczone przez dyrektora program(y) wychowania przedszkolnego, bez podawania ich do publicznej wiadomości.
 2. Godzina pracy nauczyciela w przedszkolu wynosi 60 minut.
 3. Przedszkole może organizować naukę religii oraz zajęcia z gimnastyki dla dzieci 6- letnich z orzeczeniem lekarskim. Zajęcia te finansowane są z budżetu przedszkola.
 4.  Na wniosek Rodziców koszt wycieczek, biletów i innych imprez dla dzieci finansowany jest w formie funduszu wycieczkowego.
  -  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
  -  Na realizację podstawy programowej przeznacza się  nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym Podstawa Programowa realizowana jest w  godzinach 8.00-13.00
 5. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale  nauczyciela),
 6. co najmniej 1/5 czasu (w układzie tygodniowym),(w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),
 7. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 8. pozostały czas  - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne)

§ 7

Przedszkole jest placówką 4- oddziałową

 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
  a. sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV)
  b. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze
  c. kuchnię wraz z zapleczem
  d. szatnię dla dzieci i personelu.
 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodów  przedszkolnych z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie podanym przez Organ Prowadzący.
 2. Arkusz organizacyjny przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia  przez Organ Prowadzący i Kuratorium Oświaty.
 3. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności:
  a. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów
  b. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowisko kierownicze
  c. ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący przedszkole.

§ 9

 1. Organizację pracy przedszkola określa szczegółowy rozkład dnia, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa przez dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

§ 10

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, zgodnie z ust. 3.
 2. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 17,00 tj. 11 godzin dziennie.
 3. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 4. Przedszkole realizuje Podstawę Programową w godzinach od 8.00-13.00 
 5. Przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc i zatwierdzana jest przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola. W szczególnych przypadkach np. remont generalny, przedszkole może być (za zgodą organu prowadzącego) zamknięte przez dwa miesiące.
 6. W czasie trwania przerwy wakacyjnej dzieci mają zapewnioną opiekę w innym najbliżej położonym przedszkolu.
 7. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  Wysokość opłaty za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą Uchwałą Rady Miasta Poznania.
 8. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe: rytmikę  i język angielski ze środków finansowanych przez Miasto Poznań.
 9. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. 
 10. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i pracowników przedszkola. Rodzice ponoszą koszty wyżywienia w całości.
 11. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwraca się stawkę żywieniową  pomnożoną przez  liczbę dni nieobecnych.
 12. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana są z góry za dany miesiąc w terminach ustalonych na początku każdego nowego roku szkolnego, nie później jednak niż do 15 każdego miesiąca.
  Odpisy za żywienie oraz za godziny pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku nieobecności dziecka  zwracane są za miesiąc z dołu.
 13. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia.
 1. W czasie wakacji rodzice regulują opłatę za pobyt dziecka w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.
 2. Wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywają w całości rodzice.
 3. Rodzice mają obowiązek respektowania zapisów Porozumienia o  świadczenie usług przez placówkę. Każdorazowa zmiana powinna być zgłoszona w sekretariacie placówki przed końcem okresu rozliczeniowego (koniec każdego miesiąca)

§ 11

 1. Statut określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
 2. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi.
  a. Stanowiska administracyjne to:
  - główna księgowa
  - specjalista ds. płac
  - referent ds. administracyjnych
  b. Stanowiska obsługowe to:
   - woźne oddziałowe
  -  kucharka
  - intendentka
  - pomoce kuchenne
  - konserwator / ogrodnik.
 3. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno – obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnym pracownikom ustala dyrektor.
 5. Zakresy tych obowiązków znajdują się w teczkach akt osobowych pracowników.
 6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

§ 12

W przedszkolu nie zostało utworzone stanowisko zastępcy dyrektora.

§ 13

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
  - jednego nauczyciela w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału
  - dwóch nauczycieli w przypadku gdy oddział funkcjonuje dłużej niż pięć godzin dziennie.
 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza Organ Prowadzący.
 3.  W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 14

W przypadku utworzenia w przedszkolu oddziałów integracyjnych, w oddziałach tych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 15

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawa programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami , odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  a. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
  b. uczestniczenie w pracach zespołu do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu
  c. realizowanie opracowanego przez Zespół  planu działań wspierających dla wychowanków i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia
  d. w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne opracowuje dla każdego dziecka i realizuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny określający zakres zintegrowanych  działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych  lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem
  e. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
  f. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania
  g. planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, przez aktywne uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
  h. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał
  i. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
  j. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Sposób dokumentowania, jego formy należą do nauczyciela
  k. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej  (nauczyciele dzieci sześcioletnich oraz nauczyciele dzieci pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat)   
  l. wydawanie rodzicom dziecka 5 lub 6 letniego objętego wychowaniem przedszkolnym informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacja ta wydana ma być do końca kwietnia
  m. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną
  n. wdrożenie działań w celu tworzenia programów naprawczych – wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  o. eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci
  p. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dziecka w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów , imprez itd.
  q. prowadzenie dokumentacji przebiegu, działalności wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  r. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń
  s. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących
  t. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola
  u. zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć organizowanych przez przedszkole.
 4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci
  b. ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci
  włączenia ich w działalność przedszkola.
 5. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 6. Rodzice maja prawo do:
  - znajomości zadań o których mowa w pkt. 3 ust. a
  - uzyskiwania  na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu  rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka, uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli czy psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz o doborze metod udzielania pomocy dziecku
  - uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać
  - wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi przedszkola uwag i wniosków z obserwacji pracy przedszkola
  - wyrażaniu opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną
 7. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  a. przestrzeganie niniejszego statutu
  b. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
  c. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce
  d. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, lub przez osobę upoważniona przez rodziców, osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
  e. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkola
  f. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
  g. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
  h. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka
  i. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
 8. Formy współpracy z rodzicami:
  - zebrania grupowe
  - spotkania ze specjalistami
  - konsultacje i rozmowy indywidualne
  - kąciki dla rodziców
  - zajęcia otwarte organizowane przez nauczycielki poszczególnych oddziałów
  - uczestnictwo w wycieczkach i imprezach organizowanych przez przedszkole
  - prezentowanie prac dzieci
  - przekazywanie bieżących informacji poprzez stronę internetową przedszkola.
 9. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu kilka razy w roku szkolnym  na wniosek nauczycieli lub rodziców.

§ 16

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
 2. Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.
 3. Jeśli przedszkole w danym momencie nie zatrudnia specjalisty, wskaże placówkę w której organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 6. Dziecko w wieku 6 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Przedszkole stwarza ku temu odpowiednie warunki.
 7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w  ust.2 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku  szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 8. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak  niż o jeden rok.
 9. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę  całkowitej dostępności.
 10. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola uchwalany corocznie przez  Organ Prowadzący przedszkole. a) W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi, co najmniej  3 nauczycieli tego przedszkola. przedszkola.  b) W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: wchodzić:  - dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna; - osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do przedszkola.                             
 11. Uchylony
 12. Uchylony
 13. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  a. swobody myśli, sumienia i wyznania
  b. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłu
  c. zabawy i działania w bezpiecznych dla swojego zdrowia i życia warunkach
  d. różnorodnego, prawidłowo przygotowanego otoczenia, które pozytywnie wpływać będzie na jego rozwój
  e. przebywania w spokojnej , pogodnej  życzliwej atmosferze z absolutnym wykluczeniem pośpiechu oraz w spokoju i możliwości odizolowania się, gdy tego potrzebuje
  f. rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, indywidualnych możliwości i potrzeb oraz własnego tempa rozwoju
  g. wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym
  h. prawa do wyboru zadań i sposobu ich rozwiązywania
  i. do swobodnej niczym nie zakłóconej zabawy i wyboru towarzysza zabaw
  j. badania, eksperymentowania oraz nagradzania za włożony trud i wysiłek
  k. współdziałania z innymi, aktywnego kształtowania kontaktów społecznych
  l. posiadania obok siebie osób odpowiedzialnych, kompetentnych i zaangażowanych do których zawsze może zwrócić się o pomoc
  m. codziennego pobytu na powietrzu, ale też snu i wypoczynku
  n. formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź
  o. zdrowego jedzenia
  p. poszanowania własności
  q. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
  r. niepowodzeń, niewiedzy, tajemnicy, radości.
 14. Dzieci w przedszkolu mają obowiązek:
  a. przestrzegania reguł zawartych w regulaminach przez siebie stworzonych
  b. przestrzegania norm zwyczajowych przyjętych w przedszkolu
  c. dbania o porządek
  d. dbanie o stan gier i zabawek
  e. pomagania sobie nawzajem.
 15. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę  o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  a. systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole - do dwóch miesięcy. Przedszkole może wystąpić do sądu o ściągniecie należności
  b. nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie- w przypadku dziecka nowo przyjętego do przedszkola- i ponad miesiąc w przypadku dziecka do  przedszkola już uczęszczającego i nie zgłoszenie tego faktu w przedszkolu
  c. zachowań dziecka, które zagraża bezpieczeństwu innym dzieciom, a rodzice odmawiają współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
  d. nieprzestrzeganie przez rodziców  postanowień niniejszego statutu
  e. skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 16. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia do przedszkola podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych i służą wyłącznie do użytku wewnętrznego przedszkola.
 17. W przypadku gdy sytuację rodzinną dziecka regulują dokumenty sądowe rodzic zobowiązany jest do przedstawienia w/w dokumentów do wglądu dyrektorowi przedszkola oraz nauczycielkom prowadzącym grupę .

§ 17

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami.

 

Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.01.2017.

Niniejszym traci moc Statut uchwalony dnia  31.08.2016r.

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności  przedszkolnej - nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców.
 
Poznań, 27 stycznia 2017

 

Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej  Przedszkola nr 82 w Poznaniu

Przedszkole 82

Zawady 26 
61-002 Poznań

(061) 877-53-12
(061) 877-53-12

p82.poznan@wp.pl